img

Pravidla soutěže #tenciuztonebude

Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „#tenciuztonebude“ (dále jen „soutěž“) je společnost Acer Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, na Hřebenech II 1718/10, PSČ 14000, IČO 26686619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 87309 (dále jako „pořadatel“ nebo „Acer“).

Společnost Acer pořádá soutěž ve spolupráci s marketingovou agenturou Trueside s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00, Praha 7, IČO 04826086, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 254281 (dále jen „agentura“).

Soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram ani se společností Facebook.

Soutěž probíhá v době od 28. 11. 2016 00:00 hod. do 20. 12. 2016 23:59 hod.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci společnosti Acer i ti, kteří zákazníky společnosti Acer nejsou. ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Acer a agentury Trueside a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

Soutěž probíhá v rámci jednoho soutěžního kola.

Soutěžícím se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době konání soutěžního kola  musí odeslat a nasdílet v rámci soutěže svoji soutěžní fotografii (dále jen „soutěžní příspěvek“) na svůj instagramový profil a označit ho hashtagem #tenciuztonebude . Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil a sledovat český instagramový profil společnosti Acer (https://www.instagram.com/acer_czech/).

Výherci soutěže budou vybíráni porotou na straně pořadatele soutěže, porota se skládá ze 3 členů. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního a esteticky zajímavého zpracování soutěžního příspěvku. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do jednoho týdne po skončení soutěže v aplikaci Instagram, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali pořadatele soutěže přes soukromou zprávu na Instagramu a zaslali kontaktní e-mail, na kterém budou dohodnuty detaily k předání výhry. na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 30 dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Výhry soutěže:

  1. místo sluchátka Predator
  2. místo sluchátka Predator
  3. místo myš Predator
  4. místo myš Predator
, které společnost Acer rozdá výhercům po skončení soutěže.

Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou.

Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak bude vybrán jiný výherce. Nevydané výhry ze soutěže propadnou pořadateli.

Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Výherce je povinen doručit společnosti Acer potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Sdílením soutěžního příspěvku vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti Acer dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Acer; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.acer.com v části Ochrana osobních údajů.

Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na internetových stránkách společnosti Acer a na jeho oficiálních profilech na síti Instagram, Facebook a Twitter.

Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií nebo videí jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely společnosti Acer po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky pro zveřejnění na síti Instagram a Facebook – zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.

Společnost Acer nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Společnost Acer je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.acer.com.

Tato verze pravidel je platná a účinná od 28. 11. 2016